Vedtægter


Vedtægter for Frederiksborg Valgmenighed
§ 1 Menighedens navn er Frederiksborg Valgmenighed.
§ 2 Optagelse som medlem af menigheden sker ved henvendelse til valgmenighedens præst eller til formanden, der begge skal påtegne anmeldelsen til provsten.

Det årlige bidrag skal svare til kirkeskatten i medlemmets hjemkommune.
§ 3 Årsmøde afholdes inden 15. marts. Det er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer (jfr. dog §§9 og 10).

Indkaldelse til årsmøde sker med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer bilagt dagsorden og et eksemplar af årsregnskabet.

Valgmenighedens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
§ 4 På det ordinære årsmøde vælges bestyrelse på 5 medlemmer. Valget gælder for to år, idet der afgår 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Samtidig vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år. Herudover vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

Præster ansættes af årsmødet eller af et besluttende menighedsmøde efter indstilling fra bestyrelsen. Valg af præst kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§ 5 Dagsorden til årsmøde:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Årsberetning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelse.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.

Dagsorden skal indeholde oplysning om, hvem der er på valg, og hvorvidt de er villige til genvalg.
§ 6 Personer, der tegner sig for et årligt bidrag til valgmenigheden, har adgang og taleret ved menighedens møder - dog uden stemmeret.
§ 7 Udmeldelse kan kun ske pr. 31. december ved skriftlig meddelelse herom til menighedens formand.
§ 8 Ekstraordinært besluttende møde indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller 10% af medlemmerne anser det for påkrævet. Det følger de samme retningslinjer for årsmødet.

Mødet skal afholdes i løbet af en måned.
§ 9 Vedtægtsændringer kan foretages med 2/3 af de fremmødtes stemmer på besluttende møder, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum. Forslag til ændringer fremsættes senest en måned før det ordinære årsmøde.
§ 10 Menigheden kan kun ophæves, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor ved 2 besluttende møder, hvoraf det ene et ordinært årsmøde, med mindst 1 måneds mellemrum. Ved opløsning af valgmenigheden bestemmer det sidste møde, hvordan evt. midler skal anvendes til tilsvarende kirkeligt eller folkeligt arbejde.

Således vedtaget 6. april 2008.